International Title
Zatoichi in Desperation
Japanese Title
 新座頭市物語: 折れた杖
 [Shin Zatoichi Monogatari: Oreta tsue]
Production: Katsu Productions
Distributor: Toho Japan: 1972
  Time: 95 minutes
 
Initial US Title
 Zatoichi in Desperation
US Distributor: -Toho (1973) Time: 92 minutes
Alternate Movie Titles:
New Zatoichi Story: Broken Cane [Literal Translation]
The Legend of Zatoichi: The Wound [French]


Box Office - Stock Footage - DVDs - CDs - Pictures - Concept Art - Cut Scenes - Reviews

Details
N/A

Staff
Directed by Shintaro Katsu
Writing credits Minoru Inuzuka, Kan Shimosawa
Produced byShintaro Katsu, Yoshinobu Nishioka
Music by Kunihiko Murai
Cinematography by Fujiro Morita
Film Editing by Toshio Taniguchi
Production Design by Seiichi Ota
Cast
Zatoichi Shintaro Katsu
Nishikigi Kiwako Taichi
Kaede Kyoko Yoshizawa
Shinkichi Yasuhiro Koume
Ushimatsu Katsuo Nakamura
Boss Mangoro Kagiya Asao Koike
Shijo Tokiwa Joji Takagi
Ohama Masumi Harukawa
Prostitute Satoko Yamamura
Takujiro Yoshihiko Aoyama
Mangoro Yakuza Takeshi Yabuuchi
Kagiya Yakuza John Fujioka
Kimi Kazuko Tajima
Nobu Naoe Fushimi
- Yuuji Hamada
- Hideki Hanamura
- Kimiko Ishii
- Takuya Kitano
- Shinkan Koume
- Nobue Matsuoka
- Teruo Matsuyama
- Tatsu Mayama
- Masami Mitsuboshi
- Shoji Mori
- Kazuo Mortuchi
- Saburo Nagaoka
- Tokio Oki
- Kiyono Sasaki
- Junjiroo Shinseki
- Ryuuji Fukui
- Rokumaru Furukawa
- Yuutaroo Ban
- Tamoisu Fujiharu
- Jun Fujikawa
- Hideji Otaki
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None None

Posters


DVDs and Blu-Ray
Region 1 Zatoichi in Desperation AnimEigo (2005) Order
Region 2 New Zatoichi Story: Broken Cane Toho (2010)
Blu-Ray Zatoichi: The Blind Swordsman Set Criterion (2013) Order