Open the Door

Japan Release: 1986
Running Time:
80 minutes

Open the Door


Japanese Title

扉を開けて
[Tobira o Akete]

Distributor: Production:

Toho
Kitty Films

-

Anime

Box Office - Stock Footage - DVDs - CDs - Pictures - Background - Concept Art - Cut Scenes - Reviews

Titles

International Title

-

Initial US Title

-
US Distributor: - / Time: -

Alternate Titles

Open the Door
[Literal translation]

The Last Kingdom
[Spanish title]


Staff

Cast

Directed by Tsuneo Tominaga, Keizo Shimizu
Writing credits Tetsu Dezaki, Katsumi Koide, Motoko Arai
Produced by Minoru Kotoku, Tetsu Dezaki
Executive Producer Hidenori Taga
Music by Mark Goldenberg , Date of Birth
Cinematography by Hiroshi Isagawa
Film Editing by Harutoshi Ogata, Yukiko Ito
Production Design by Torao Arai
Haruka Saiki Kazuhiko Inoue
Miyako Negishi Kyouko Fujimoto
Keiichiro Yamagishi Masamichi Sato
Towado Bin Shimada
Kira Chika Sakamoto
La Midin Dimida Fumi Hirano
Neryura Masako Katsuki
Wansu Masaru Ikeda
Raddin Nachi Nozawa
Mise Takako Sasuga
Kunni Rica Fukami
Students Daiki Nakamura, Kazumi Tanaka
Soldier Fumihiko Tachiki
Professor Hideo Shinozawa
Black Knights Masato Kubota, Yoshito Yasuhara
Altaria Nagahide Arase
Sumega Noriko Tsukase
Keiko Satoko Kito
Hiroko Yoshino Takamori
Elder Tetsuo Mizutori
- Nobuyuki Furuta
- Tomohiro Nishimura

Posters


Background and Trivia

  • Based on the 1981 novel of the same name by author Motoko Arai.