International Title
I Am a Cat
Japanese Title
 我輩は猫である
 [Wagahai wa Neko de Aru]
Production: Geiensha
Distributor: Toho Japan: 1975
  Time: 88 minutes
 
Initial US Title
 -
US Distributor: - Time: -
Alternate Movie Titles:
-Box Office - Stock Footage - DVDs - CDs - Pictures - Concept Art - Cut Scenes - Reviews

Details
N/A

Staff
Directed by Kon Ichikawa
Writing credits Soseki Natsume, Toshio Yasumi
Produced by Kon Ichikawa, Ichiro Sato, Michio Morioka
Music by Miyamoto Mitsuo
Cinematography by Kozo Okazaki
Film Editing by Chizuko Osada
Production Design by Yoshinobu Nishioka
Cast
Kushami Tatsuya Nakadai
Kangetsu Nobuto Okamoto
Bunmei Eiji Okada
Sampei Tatara Tonpei Hidari
Meitei Juzo Itami
Tojuro Suzuki Shigeru Koyama
Koto Teacher Mako Midori
Kaneda Shinsuke Minami
Mrs. Kaneda Kuriko Namino
Hanako Mariko Okada
Osan Yukari Uehara
Yukie Yoko Shimada
Tomiko Hiroko Shino
Tofu Saburo Shinoda
Harold Conway
Masumi Harukawa
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A

Posters