International Title
-
Japanese Title
 人間革命
 [Ningen Kakumei]
Production: Toho / Scenario Eiga
Distributor: Toho Japan: 1973
  Time: 159 minutes
 
Initial US Title
 The Human Revolution
US Distributor: NSA (1974) Time: 160 minutes
Alternate Movie Titles:
-Box Office - Stock Footage - DVDs - CDs - Pictures - Concept Art - Cut Scenes - Reviews

Details
N/A

Staff
Directed by Toshio Masuda
Writing credits Shinobu Hashimoto, Daisaku Ikeda
Produced by Tomoyuki Tanaka, Yasuyoshi Tajitsu
Music by Akira Ifukube
Cinematography by Rokuro Nishigaki
Film Editing by Yoshitami Kuroiwa
Production Design by Yoshiro Muraki
Director of Special Effects Teruyoshi Nakano
Cast
Narrator Taketoshi Naito
-
Tetsuro Tamba
- Tatsuya Nakadai
- Shinsuke Ashida
- Michiyo Aratama
- Tetsuya Watari
- Toshio Kurosawa
- Makoto Sato
- Izumi Yukimura
- Akihiko Hirata
- Kenji Sahara
- Akio Hasegawa
- Kazuo Kato
- Yoshifumi Tajima
- Shigeo Takamatsu
- Yasushi Suzuki
- Hiromi Matsushita
- Ruriko Ito
- Toki Shiozawa
- Sachio Sakai
- Naoya Kusakawa
- Seishiro Kuno
- Mashahiko Tanimura
- Hisashi Yokomori
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A

Posters

Box Office
Release Date: September 8th, 1973 (Japan)
Total: ¥334,590,000 / $1,200,000 (Japan)

DVDs and Blu-Ray
N/A

Reviews
N/A