International Title:
Fort Graveyard
Japanese Title:
Blood and Sand
US Title:
-
Alternate Title:
-
 
Production: Toho / Mifune Productions
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1965 132 Minutes
 
US Distributor: -
US Release Date US Running Time
- -

Staff
Directed by Kihachi Okamoto
Writing credits Kihachi Okamoto, Kan Saji
Produced by Tomoyuki Tanaka, Toshiro Mifune
Music by Masaru Sato
Cinematography by Rokuro Nishigaki
Film Editing by Yoshitami Kuroiwa
Production Design by Iwao Akune
Assistant Director Michio Yamamoto
Cast
Kosugi, Sergeant Toshiro Mifune
Inuyama Makoto Sato
Oharu Reiko Dan
Mochida Yunosuke Ito
Sakuma Tatsuya Nakadai
Shiga Hideyo Amamoto
Sanpo Toru Ibuki
Nezu Akira Nagoya
Nakano Hiroshi Hasegawa
Harada Kenzaburo Osawa
Oga Katsumi Nezu
Yoshino Tsutomu Hiura
Ueki Koichi Nakamura
Seki Shinnusuke Awachi
Yabe Hiroshi Miyao
Wataru Akio Ito
Tsuboi Akira Nishikawa
Saito Fujio Seki
Okawa Toyoyuki Kimura
Inomata Kazuhiro Kanai
Saeki Hiroshi Toshiyasu
Chin Shigeru Kinami
Obara Shinji Mitsuta
Sugiyama Keichi Taki
Inamoto Koji Uno
Deguchi Shigeo Kato
Terminator Nadao Kirino
Guerrilla Forces Toku Ihara, Kazuo Suzuki
Hachiro Shin Ibuki
Chinese Workers Ikio Sawamura, Koji Kosugi
Comfort Women Tamami Urayama, Kyoko Mori, Michiko Kawa
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
Region 2 Blood and Sand Toho (2006)

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -