International Title:
The Crazy Adventure
Japanese Title:
The Crazy Cat's Big Adventure
US Title:
Don't Call Me a Con Man
Alternate Title:
Big Adventure
 
Production: Toho
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1965 107 minutes
 
US Distributor: Toho
US Release Date US Running Time
1966 -

Staff

Cast

Directed by Kengo Furusawa
Writing credits Ryozo Kasahara, Yasuo Tanami
Music by Tessho Hagiwara, Kenjiro Hirose
Cinematography by Tadashi Iimura, Fukuzo Koizumi
Film Editing Yoshitami Kuroiwa
Production Design by Shinobu Muraki, Akira Watanabe
Assitant Director Ken Sano
Director of Special Effects Eiji Tsuburaya
Assitant Director of Special Effects Teruyoshi Nakano
Hitler Andrew Hughes
Prime Minister Hisaya Morishige
- Hitoshi Ueki
- Reiko Dan
- Fubuki Koshiji
- Kei Tani
- Emi Ito
- Yumi Ito
- Hajime Hana
- Hiroshi Inuzuka
- Senri Sakurai
- Shin Yasuda
- Eitaro Ishibashi
- Harold Conway
- Nadao Kirino
- Hisaya Ito
- Fuyuki Murakami
- Tetsu Nakamura
- Shoichi Hirose
- Masanari Nihei
- Yutaka Oka
- Wataru Omae
- Shin Otomo
- Somesho Matsumoto
- Takamaru Sasaki
- Keiko Sawai
- Minoru Takada
- Yoko Tsukasa

Toho Stock Footage


DVDs and Blu-rays

Japan Region 2 Big Adventure Toho (2001)
Japan Region 2 Big Adventure Toho (2005)