International Title
Attack Squadron!
Japanese Title
 太平洋の翼
 [Taiheiyo no Tsubasa]
Production: Toho
Distributor: Toho Japan: 1963
  Time: 101 minutes
 
Initial US Title
 Attack Squadron!
US Distributor: Toho (1975) Time: -
Alternate Movie Titles:
Wings of the Pacific [Literal Translation]
Kamikaze [US Video]
The Last Flight of the Eagles [Italian]
Dive to Hell [Brazil]
Box Office - Stock Footage - DVDs - CDs - Pictures - Concept Art - Cut Scenes - Reviews

Details
N/A

Staff
Directed by Shue Matsubayashi
Writing credits Katsuya Susaki, Shinchi Sekizawa
Produced by Tomoyuki Tanaka, Yasuyoshi Tajitsu
Music by Ikuma Dan
Cinematography by Takao Saito, Takashi Suzuki, Kazuo Yamada
Film Editing by Koichi Iwashita, Yoshitami Kuroiwa
Production Design by Takeo Kita, Akira Watanabe
Assistant Director Koji Kajita
Director of Special Effects Eiji Tsuburaya
Assitant Director of Special Effects Teruyoshi Nakano
Cast
Senda, Lieutenant Colonel Toshiro Mifune
Shiro Taki, Captain Yuzo Kayama
Admiral Takashi Shimura
Nobuo Ataka, Captain Yosuke Natsuki
Teppei Yano Makoto Sato
Ito, Yamato Commander Susumu Fujita
Commander Jun Tazaki
Senda's Aide Akihiko Hirata
Yoshifumi Tajima ... Sailor
Destroyer Captain Yoshio Kosugi
Transport Pilot Senkichi Omura
- Yuriko Hoshi
- Ryo Ikebe
- Kiyoshi Atsumi
- Ko Nishimura
- Mie Hama
- Hideo Sunazuka
- Ichiro Nakaya
- Seiji Miyaguchi
- Tadao Nakamaru
- Seizaburo Kawazu
- Masao Shimizu
- Nadao Kirino
- Ren Yamamoto
- Yutaka Nakayama
- Ko Mishima
- Katsumi Tezuka
- Kozo Nomura
- Akira Wakamatsu
- Shoichi Hirose
- Wataru Omae
- William Schoolinger
- Jack Davis
- Haruo Nakajima
- Tetsu Nakamura
- Tadashi Okabe
- Yutaka Oka
- Seiji Onaka
- Shin Otomo
- Toshihiko Furuta
- Yukihiko Gondo
- Shigeki Ishida
- Hisaya Ito
- Keiju Kobayashi
- Hiroshi Koizumi
- Tatsuya Mihashi
- Fuyuki Murakami
- Yutaka Sada
- Sachio Sakai
- Hiroshi Sekita
- Hiroshi Tachikawa
- Yoshio Tsuchiya
- Yasuhisa Tsutsumi
- Ken Uehara
- Koji Uno
- Koji Uruki
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A

Posters

DVDs and Blu-Ray
Region 2 Wings of the Pacific Toho (2005)

Reviews