Storyboard #233 Concept Art by Minoru Yoshida
Return to Bio