Storyboard #41 Concept Art by Minoru Yoshida
Return to Bio