Early Garuda Concept Art by Minoru Yoshida
Return to Bio