Movie List
Monster Bios
Aliens & SDF
Staff of Toho
Actors
DVDs
Blu-rays
Soundtracks
Video Games
Books
Comic Books
Toys
Animation
Television
Box Office
Posters
Concept Art
Pictures
Cutting Room
News
Release Dates

Articles
Interviews
K.W.C.
Media
Toons
Movie Reviews

Forums
Search
Site Staff
Updates
International Title:
-
Japanese Title:
Dora-Heita
US Title:
Dora-Heita
Alternate Title:
-
 
Production: Nikkatsu / Eizo Kyoto / Yomiko / Mainichi
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
2000 113 Minutes
 
US Distributor: AnimEigo
US Release Date US Running Time
2007 113 Minutes

Staff
Directed by Kon Ichikawa
Writing credits Kon Ichikawa, Akira Kurosawa, Keisuke Kinoshita, Masaki Kobayashi, Shugoro Yamamoto
Produced by Masaya Nakamura, Yoshinobu Nishioka, Minoru Sakai, Naoto Sarukawa, Kazuo Tsuruma
Music by Kensaku Tanigawa
Cinematography by Yukio Isohata
Film Editing by Chizuko Osada
Production Design by Yoshinobu Nishioka
Assistant Director Yoshifumi Ogasawara
Cast

Koheita Mochizuki, Dora-Heita Koji Yakusho
Kosei Yuko Asano
Nadahachi Bunta Sugawara
Giyoro Senba Ryudo Uzaki
Hanzo Yasukawa Tsurutaro Kataoka
Saibei Renji Ishibashi
- Saburo Ishikura
- Tsuyoshi Ujiki
- Isao Bitoh
- Hideji Otaki
- Noboru Mitani
- Shigeru Koyama
- Takeshi Kato
- Masane Tsukayama
- Kyoko Kishida
- Nekohachi Edoya

Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None None
Stock Footage Other Points of Interest
None Box Office

DVDs
Region 1 Dora-Heita AnimEigo (2007)
Region 2 Dora-Heita Nikkatsu (2000)

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -